Mgr. Nina Kapušová

 

Moja vášeň pre štúdium cudzích jazykov sa prejavila už na základnej škole. Po absolvovaní bilingválneho slovensko-francúzskeho gymnázia som sa rozhodla rozvíjať svoj záujem o cudzie jazyky a jazykovedu ako takú štúdiom litovčiny a fínčiny. Počas Bc., NMgr. a PhD. štúdia na Ústave jazykovědy a baltistiky FF MU som absolvovala niekoľko krátkodobých, ale i dlhodobých študijných pobytov a stáží za podpory rôznych štipendijných programov v Litve (Vilniaus universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Kazimiero Būgos stipendija) a vo Fínsku (Oulun yliopisto, Tampereen yliopisto, Opetushallituksen apurahat). Vo svojej magisterskej diplomovej práci som sa zaujímala o vývoj (konkrétne pôvodnú zdedenú lexiku) baltských jazykov a význam litovčiny v rámci indoeuropeistiky. V roku 2018 som nastúpila na doktorské štúdium v odbore Obecná jazykověda FF MU, v rámci ktorého sa zaoberám modernou lingvistikou (pádovou gramatikou, sémantikou rámcov, kognitívnou gramatikou, konštrukčnou gramatika, korpusovou lingvistikou). Hlavným predmetom mojej aktuálnej výskumnej činnosti a zároveň témou pripravovanej dizertačnej práce je Konfrontačný popis časových výrazov v litovskom a fínskom jazyku z pohľadu konštrukčnej gramatiky.

Od roku 2017 sa aktívne venujem aj prekladateľskej a tlmočníckej činnosti, a to predovšetkým v komerčnej a právnickej sfére, a tiež výuke týchto dvoch jazykov, ako individuálnej, tak i na univerzitnej pôde. V súčasnosti vediem jazykové kurzy na MU v Brne a externe spolupracujem s UK v Bratislave.

Publikácie a preklady:

KAPUŠOVÁ, Nina. Na ceste k nášmu prajazyku: Archaickosť litovčiny a jej význam v rámci indoeuropeistiky. Filologické štúdie 5. In Acta Doctorandorum Facultatis Paedagogicae Universitatis Comenianae Bratislavensis. ISBN 978-3-943906-52-3. Nümbrecht: KIRSCH-VERLAG, 2019, roč. 5, s. 45-54.

BENOIST, Alain de. Za horizontem lidských práv. Přeložili: Šebesta, Ivan; Kapušová, Nina; Talajková, Karin. Sol Noctis, 2019. ISBN 978-80-973292-4-2.

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info