Pro studenty

Kde nás  najdete?

Pracovna baltistiky a ústavní knihovna se nachází v budově J Filozofické fakulty. info

Informace pro nově přijaté studenty

Setkejte se s námi ještě před začátkem studia!

Těšíme se na všechny zájemce o studium baltistiky! Máte dotaz? Rádi byste poznali baltistiku blíže? Domluvme si schůzku živě nebo online! Napište garantovi studijního programu seferis@phil.muni.cz nebo zavolejte na číslo 549 49 7122.

Co vás v prvních dnech a týdnech studia čeká?

V první řadě si prostudujte rady a instrukce, které na svém informačním portálu pro nové studenty nabízí Filozofická fakulta:

 

 

Jaké předměty si zaregistrovat?

Skladba předmětů se odvíjí od konkrétního studijního plánu, který studujete. Typické varianty jsou uvedeny pod následujícím odkazem (rozklikněte rubriku „Předměty – příklad průchodu studiem“): https://www.phil.muni.cz/pro-uchazece/bakalarske-studium/24109-baltistika

Pokud si nejste jistí volbou předmětů, obraťte se na nás učitele, rádi vám poradíme!

Informace k celému studiu

Informace ke státním závěrečným zkouškám

Seznam otázek ke státním závěrečným zkouškám

Co je třeba zařídit před státní zkouškou? Absolvent musí také předložit potvrzení, že vůči němu knihovna baltistiky (pozor, nejedná se o ústřední knihovnu) nemá žádné pohledávky. Toto potvrzení Vám vydá knihovnice v úředních hodinách. Pokud si půjdete pro potvrzení, žádáme vás, abyste si formulář potvrzení přinesli s sebou vytištěný z ISu.

Diplomové práce

Postup při odevzdávání závěrečných prací (bakalářských, magisterských)

Práce se odevzdává v Informačním systému nahráním do archivu (vytištěná práce se na oboru Baltistika nepožaduje).

Aby byl studentovi zřízen archiv budoucí práce v ISu, musí mít nejprve v systému zřízeno téma práce. Po vzájemné dohodě téma práce do ISu zavede vedoucí, student se k němu přihlásí. K tématu patří tyto nezbytné informace: název práce česky (slovensky) a anglicky, zadání (kromě toho může být zadána také doporučená literatura). Pokud student zamýšlí v daném semestru práci odevzdat a obhajovat, musí být téma zavedeno do:

31. 10. (pro podzimní semestr, obhajoba v lednu-únoru),

31. 3. (pro jarní semestr, obhajoba v červnu nebo v září).

V ISu jsou i dříve vypsaná témata, která dosud nikdo nezpracoval, a k nimž se tedy lze přihlásit, viz Osobní administrativa ˃ Rozpisy (např. témat prací). Zároveň se na dalším postupu dohodněte s vedoucím, který téma vypsal.

Práce musí být ve finální podobě do archivu nahrána do:

30. 11. pro podzimní semestr, obhajoba v lednu-únoru,

30. 4. pro jarní semestr, obhajoba v červnu,

30. 6. pro jarní semestr, obhajoba v prodlouženém zkouškovém období v září.

Toto datum je datem odevzdání hotové práce, poté už nelze zanést žádné změny. Odevzdání celé práce vedoucímu musí proto proběhnout už před tímto datem, na konkrétním datu nebo i na průběžném odevzdávání částí práce se dohodněte s vedoucím.

Podrobnější harmonogram naleznete na této adrese.

Užitečné odkazy

Další užitečné informace ke studiu na MU:

Informace o studiu

https://www.phil.muni.cz/ - Stránky FF MU

https://www.phil.muni.cz/o-nas/organizacni-struktura/219913-studijni-oddeleni - Studijní oddělení FF MU

www.ics.muni.cz - Počítačové studovny na MU

 

Bydlení, stravování, finance

https://www.skm.muni.cz/ – Web Správy kolejí a menz MU - informace o stravování, ubytování nebo připojení k internetu na jednotlivých kolejích

obchod.muni.cz – Stránky Obchodního centra MU, přes které si můžete objednat a zaplatit přelepku na ISIC, letní jazykové kurzy, knihy vydané Nakladatelstvím MU nebo výcvikové kurzy tělocviku

www.muni.cz/services/supo – SUPO neboli Systém úhrad pohledávek za osobami je váš univerzitní účet, přes který platíte ubytování na kolejích nebo třeba kopírování v knihovně

www.bydleni.muni.cz – Server pro inzerci ubytování mimo koleje

 

Pomoc při studiu

skas.muni.cz – Studentská komora Akademického senátu MU

poradenstvi.muni.cz - Poradenské centrum MU

poradci.muni.cz - Studentští poradci (studijně-právní poradenství)

 

Další vzdělávání

www.cjv.muni.cz/cs  – Centrum jazykového vzdělávání MU iformuje třeba o možnostech studijního pobytu v zahraničí nebo nabízí běžné či e-learningové jazykové kurzy

czs.muni.cz – Centrum zahraničních studií MU

 

Knihovny

https://www.muni.cz/spoluprace/sluzby/knihovny – Virtuální knihovna MU, najdete zde elektronické katalogy nebo portál elektronických informačních zdrojů

knihovna.phil.muni.cz - Stránky knihovny FF MU

www.cistbrno.cz - Společný katalog pro největší brněnské knihovny

 

Informace o dění na univerzitě

online.muni.cz – Webová verze měsíčníku MU

www.lemur.mu – LeMUr aneb studentský portál MU - informace od studentů pro studenty o dění na univerzitě

Nejčastější otázky

Kredity potřebné pro postup – 20 nebo 45?

Pro postup do dalšího semestru potřebujete získat 20 kreditů za poslední semestr nebo 45 za poslední dva semestry. Tedy jedno nebo druhé, nikoli však nutně oboje. Kdo získá za každý semestr alespoň 20 kreditů, nemusí se dalšími počty vůbec zatěžovat. Dvousemestrální limit 45 kreditů je určen pouze pro ty, kteří v minulém semestru získali pár kreditů navíc, aby v současném (z hlediska vyhodnocování) mohli polevit. Tj. měli v minulém např. 35, takže jim v současném stačí pouze 10. Ostatně v ISu najdete každý semestr vyhodnocení přímo ke svému vlastnímu studiu, které Vám najisto řekne, zda máte správně splněno.
Pozor, do limitu pro postup se nepočítají kredity za uznané předměty!

(SZŘ, čl. 12, odst. 2 a čl. 14, odst. 6)

 

Mohu si dát odregistrovat zapsaný předmět?

Student je zodpovědný za svůj stav registrace a zápisu; harmonogram akademického roku přesně určuje termín, dokdy si může předmět odregistrovat sám (typicky tři týdny po začátku výuky v podzimním semestru, dva týdny po začátku výuky v jarním semestru). Na základě výjimečných okolností lze po tomto datu podat písemnou žádost o odregistrování předmětu. Argumentem může být například dlouhodobá zdravotní indispozice znemožňující náležitou docházku (nutno doložit lékařskou zprávou) nebo změna rozvrhu po skončení změn v zápisu (ověří studijní oddělení). Přijatelným argumentem naopak není nezájem o předmět, jeho přílišná náročnost nebo pracovní vytíženost studenta.

 (SZŘ, čl. 11, odst. 9)

 

Musím splnit všechny předměty, které jsem si zapsal? I když jsou nepovinné?

Ano, předmět, který si zapíšete, se pro Vás de facto stává povinným bez ohledu na skutečný vztah k Vašemu oboru. Pokud ho plnit nechcete, máte u nepovinných předmětů možnost požádat o neopakování prostřednictvím aplikace v ISu. Tato možnost je ale omezena na desetinu celkové kreditové hodnoty studia, tedy 18 kreditů v bakalářském, 12 v navazujícím magisterském, 30 v dlouhém magisterském (pouze psychologie), takže klikejte s rozmyslem. Také klikejte včas!Uvědomte si, že žádáte o neopakování, nikoli zbavení povinnosti splnit opakovaný předmět. Musíte to tedy stihnout, dokud není uzavřena manipulace se zápisem v semestru, do nějž se Vám předmět nanucuje jako opakovaný. Nejjednodušeji řečeno: pokud dosáhnete povolení neopakovat až v době, kdy už si nemůžete opakovaný zápis předmětu sami odstranit, je to pozdě, celá operace byla zbytečná a předmět musíte splnit!

(SZŘ, čl. 21)

Tip: pokud víte, že se předmět vypisoval jen jednorázově nebo se nebude znovu vypisovat dřív, než své studium skončíte, je zbytečné na něj plýtvat žádostí o neopakování – když se předmět znovu nevypisuje, opakovat jej nemůžete, a tudíž je zbytečné žádat o to, abyste nemuseli :-)

  

Kolik A/B/C-kreditů potřebuji k ukončení studia?

Přestože se kolem rozdělení A/B/C-kreditů šíří nekonečné dohady, je celá věc velmi jednoduchá. Nejsnáze se lze orientovat podle kontrolní šablony v ISu, která Vám přesně ukazuje, co ještě musíte splnit a co už splněno máte. Je to ostatně stejný nástroj, kterým Vám posléze bude studium kontrolovat studijní referentka, takže přesnější přehled už získat nemůžete. 
Obecně lze říci, že musíte splnit všechny povinné předměty oboru (kredity A) a dále určené pensum z nabízených povinně volitelných (kredity B); typicky např. 10 předmětů z nabízených 25. Všechno, co splníte mimo tyto dva okruhy, je pro Vás kredit C (tedy i B-kredity, které máte nad limit). Mezi kredity C se počítají všechny předměty získané na Masarykově univerzitě i předměty řádně uznané z jiných univerzit. Ještě jednodušeji řečeno: na studijním oddělení Vám při uzavírání studia budou zkontrolovány povinné předměty, dále odpočítáno požadované pensum povinně volitelných a potom už se jen zkontroluje celkový počet kreditů za studium; na počítání C-kreditů tedy reálně ani nedojde. 
Pozor, popsané vymezení C-kreditů se netýká oboru Novořecký jazyk a literatura; jeho studenti najdou instrukce zde.

(SZŘ, čl. 8)

  

Jak je to s povinnou zkouškou z cizího jazyka?

Zkouška z cizího jazyka je povinná pro všechny studenty, kteří své studium začali v roce 2006 a později, a to bez ohledu na program a formu studia. Pokud studujete jako svůj obor jakýkoli jazyk, musíte splnit zkoušku z jiného cizího jazyka. Pokud studujete kombinaci dvou jazyků, musíte rovněž splnit jeden další cizí jazyk. Výjimkou jsou pouze ti studenti, kteří studují takovou kombinaci jazyků, která se v obou oborech kryje s nabídkou Centra jazykového vzdělávání (tedy libovolná kombinace angličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny a ruštiny).
Kursy, které CJV nabízí, mají vždy dvousemestrální charakter. První semestr (kurs označený číslicí I) je volitelný, zakončený zápočtem za 2 kredity a počítá se Vám jako kredit C. Druhý semestr (kurs označený číslicí II) je povinný, zakončený zkouškou za 4 kredity a stojí mimo oborové kredity podobně jako tělocvik a základy filozofie.

  

Mohu žádat o děkanský termín?

O tento druh termínu není možné, ale ani nutné žádat. „Děkanský“ je zvykové označení druhého opravného termínu, který můžete bez žádosti využít dle vlastní vůle automaticky, pokud na něj máte právo. Berte ale v úvahu, že toto právo má dvě roviny:

Druhého opravného termínu můžete využít pouze při prvním zápisu předmětu (tj. máte celkem 3 možné pokusy), při opakování předmětu už na druhý opravný termín právo nemáte (tj. máte už jen 2 možné pokusy).

Právo na druhý opravný termín neznamená, že Vám ho vyučující vypíše, kdykoli budete potřebovat! Všechny termíny jsou vypisovány před začátkem zkouškového období a vždy musí být poskytnuty v takovém počtu, aby měli studenti možnost využít všech tří termínů (řádný, opravný, druhý opravný), pokud je budou potřebovat. Jsou-li tedy vypsány pouze tři termíny, musíte využít všechny, pokud se chcete do nabídky „vejít“ i s druhým opravným termínem. Pokud je termínů vypsáno např. sedm, máte samozřejmě při plánování větší volnost, ale rozhodně není možné přihlásit se až na předposlední a poslední a pak vyučujícího nutit, aby Vám vypsal další, protože máte právo na druhý opravný termín – v tomto případě totiž nemáte. Pokud je počet termínů dostatečný a byly vypsány včas, je pouze na studentovi, aby si je rozvrhl způsobem, který mu zaručí využití práva na druhý opravný termín.

(SZŘ, čl. 16, odst. 4 a 10)

 

Žádost o výjimku

Žádost o výjimku (nikoli vyjímku - na to pozor) je prostředek pro mimořádný postup do dalšího semestru, pokud nesplňujete podmínky dané studijním řádem. Schválení žádosti závisí na mnoha okolnostech. Největší šanci mají ti, kteří v posledním semestru svého studia nestihnou odevzdat diplomovou práci, a tedy jít ke státnici, ale zároveň nezískali ani žádné kredity, protože nepředpokládali, že je budou potřebovat. V tomto případě lze počítat s tolerancí, kterou ovšem nelze zneužívat. Tatáž situace bude podruhé už hodně podezřelá, potřetí a případně dále se stejnou žádostí rozhodně neuspějete. Výjimka se uděluje skutečně výjimečně a mechanismus nelze chápat stylem "když mi ji dali minule, tak mi ji dají i teď". Právě naopak.

Základní tip, jak si zvýšit šance: za všech okolností argumentujte pravdivě. Pokud budete usvědčeni ze lži, z překrucování skutečnosti ve svůj prospěch nebo ze zamlčování důležitých údajů, sami se odsoudíte k zamítnutí žádosti i v situaci, na kterou by jinak bylo nahlíženo benevolentně. Nezapomeňte, že z ISu lze vyčíst poměrně přesné údaje o průběhu Vašeho studia. A další rady: pište korektní češtinou v solidní formální úpravě. Gramatické chyby jsou nepřípustné, nedbalá úprava opravdu nebudí sympatie. Pokud argumentujete nemocí nebo špatným zdravotním stavem, vždy dokládejte lékařské potvrzení, a to co nejkonkrétnější a pravdivé. Nemusíte se bát zneužití citlivých informací; nevyžadujeme je ze zvědavosti, ale výhradně pro potřeby spravedlivého posouzení žádosti. Jistě chápete, že je rozdíl, jestli jste si během zkouškového období odřeli koleno, nebo prodělali operaci srdeční chlopně. Nesnažte se za každou cenu vymýšlet krkolomná odůvodnění všeho, na co jste ve skutečnosti prostě jen zapomněli, co jste pokazili nebo podcenili. Zjednodušeně: za korektní a férové jednání můžete čekat plusové body, a naopak.

 

Kdy a jak bude vyřízena moje žádost/můj mail/telefon?

Žádosti podávejte písemnou formou vždy na studijní oddělení, ať už osobně nebo poštou (ne však mailem), případně je vhoďte do schránky na chodbě před studijním oddělením.  Žádost musí být nejprve posouzena vyučujícím nebo garantem příslušného ústavu/katedry. Při aplikaci běžné správní lhůty je doba pro vyřízení 30 dnů od data podání žádosti na studijní oddělení. Naprostá většina žádostí je samozřejmě vyřízena výrazně dříve. Není v ničím zájmu vyřízení žádosti úmyslně zdržovat;  vše je vyřizováno tak rychle, jak okolnosti dovolí. Způsoby vyrozumění se liší podle závažnosti problému. K zásadním úkonům (např. přerušení studia, zanechání studia, výjimky pro zápis do semestru) dostanete písemné vyjádření poštou, méně zásadní záležitosti Vám referentka sdělí mailem nebo je můžete sami vidět v ISu (např. uznání předmětů).  

Tip 1: Vyřizujte si své věci včas – fakt, že jste podali nezbytně nutnou žádost pár dní před termínem státnic, samozřejmě nevytváří žádný nárok na zvláštní ohledy a rychlejší vyřízení. Naopak je poměrně pravděpodobné, že vyřízení bude trvat déle než obvykle, protože studijní oddělení bude zahlceno žádostmi, které Vaši kolegové podali stejně jako Vy na poslední chvíli.

Tip 2: Neustálé odpovídání na maily a telefony s otázkou „Už je vyřízena moje žádost?“ výrazně zdržuje samotné vyřizování. 

Odpověď na mail byste měli obdržet nejpozději do tří pracovních dnů od odeslání. Pokud Vám referentka neodpovídá, je pravděpodobně v pracovní neschopnosti nebo čerpá řádnou dovolenou. Svůj dotaz můžete tedy znovu poslat na obecnou adresu studijni@phil.muni.cz, kde vždy někdo odpovídá i za nepřítomné kolegy/ně. Nedostanete-li odpověď ani poté, pošlete mail na adresu vedoucí studijního oddělení.

Telefonovat na studijní oddělení je výhodnější mimo dobu úředních hodin (ale samozřejmě v pracovní době). Během úředních hodin dávají referentky bez výjimky přednost příchozím studentům před volajícími.

  

Lze převést kredity z bakalářského studia do navazujícího magisterského?

Ano, ale jen podle jasně vymezených pravidel. Z bakalářského studia si můžete na základě žádosti dát převést do studia magisterského tolik kreditů, kolik jste získali nad stanovený limit. Tento limit ale není automaticky 180 kreditů! Limit se rovná třicetinásobku počtu odstudovaných semestrů. Pokud jste tedy bakaláské studium ukončili standardně po šesti semestrech, můžete si dát uznat kredity (resp. předměty), které jste získali nad 180 kreditů. Pokud jste si ale studium protáhli např. o rok, je to už 8 semestrů a hranice se zvedá na 240 kreditů.
Pokud jste v situaci, že jste v bakalářském studiu absolvovali některý z povinných nebo povinně volitelných předmětů magisterského studia, který nelze ničím nahradit, a zároveň nemáte dost kreditů pro převedení, můžete i tak požádat o uznání, ovšem pouze jako splnění předmětu bez kreditového ohodnocení.

(SZŘ čl. 14, odst. 5)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info